Algemene beschouwingen Voorjaarsnota 2019 4 juli 2019

Gemeenteraadmaandag 15 juli 2019 21:07

Geacht college, leden van de raad, aanwezigen en belangstellenden die meeluisteren.

Vandaag zijn wij bij elkaar om de stukken rondom de Jaarstukken 2018 en de Voorjaarsnota 2019 te bespreken. Allereerst willen wij richting het college en de medewerkers onze waardering en dank uitspreken. De stukken zijn duidelijk en goed leesbaar en waar nodig met duidelijk uitleg. Ook dank voor de duidelijke beantwoording van onze technische vragen.

De Jaarstukken eindigen met een positief saldo. Zo mooi zelfs dat er bij de VJN voldoende perspectief ligt om e.e.a. aan te pakken. Dat het college dat ook wil bewijst wel de Voorjaarsnota die een uitzetting geeft van nieuw beleid, met punten uit het raadsprogramma.

De ChristenUnie leest in de Voorjaarsnota waardevolle dingen zoals het voorkomen van eenzaamheid, Heerhugowaard dementie vriendelijk ed. Er wordt zelfs gesproken over aanvullend beleid. Dat is erg mooi, wij zien dit beleid dan ook in de toekomst graag tegemoet.

Iedereen kan meedoen aan de samenleving zo lezen we in de Voorjaarsnota en dit is ook een speerpunt van de ChristenUnie.
Het is een nobel streven. Maar houdt het college ook wel rekening met de mantelzorger?
Van dichtbij maken wij mee waarmee een mantelzorger te maken heeft. Een mantelzorger heeft vaak naast de zorg ook nog een gewone baan. Dit kan dan het enige inkomen zijn in een gezin. Dit vergt veel van een mantelzorger, vaak gaat dit gepaard met lichamelijke klachten wat een burn-out tot gevolg kan hebben. Dit maakt mantelzorgen niet gemakkelijk en dan hebben wij het niet eens over de aanvraag van WMO wat veel stress oplevert. Gaat het college deze mensen ook helpen?

Heb je eenmaal alles “ bloot gelegd “ bij een keukentafelgesprek krijg je een beschikking van een half jaar. Opgelucht dat je hulp krijgt, zie je alweer op tegen de aanvraag van verlenging.
Dat moet toch anders kunnen? Waarom krijgen onze inwoners niet een beschikking voor een langere tijd?

Naschrift: Bovenstaande was niet echt geschikt om bij deze vergadering uitgebreid te bespreken.
Ik ga nog in gesprek met de wethouder hierover.

De ChristenUnie krijgt de indruk dat er de afgelopen periode meer ongelukken gebeuren met kwetsbare verkeersdeelnemers. Dat vinden wij zorgelijk. Kunnen wij van het college een lijstje krijgen met daarin de cijfers van de ongevallen?

Naschrift: Wethouder kon geen cijfers zo opnoemen. Wel maakte ze duidelijk dat alle kansen worden gepakt om de veiligheid te verbeteren.

Tijdens de begrotingsvergadering van afgelopen november heeft de ChristenUnie gevraagd naar de uitreiking van de veiligheidskoffertjes aan onze jongste inwoners. De burgemeester heeft toen gezegd dat er in Heerhugowaard ook aandacht voor zou komen. Wij zijn nu al een half jaar verder maar wij hebben niks gemerkt van een actie in Heerhugowaard. Waarom is er geen actie ondernomen?

Naschrift: Er is wel actie ondernomen, de geboortekoffers zijn uitgedeeld alleen is er verzuimd om publiciteit te zoeken.

Het klimaat verandert dat merken wij allemaal. Daar moeten wij ook in Heerhugowaard mee aan de slag. Als wij kijken naar de laatste grote bui in juni dan hebben wij moeten constateren en ook onze inwoners deden dat via social media, dat de putten het niet aankonden en er gedurende langere tijd overal ook op fiets- en wandelpaden grote plassen water bleven liggen.
De gevolgen van een grote bui zijn erg groot en een oplossing ervoor is geen gemakkelijke opgave. De riolering kan zulke grote buien niet in 1 keer aan. Wij zullen dan ook vaker te maken krijgen met grote plassen op de weg na een hevige bui. Gistermiddag was er een symposium over klimaatverandering in Cool zo weten wij.
Is onze wethouder daarbij aanwezig geweest? Gaat het college de uitkomsten uit dat symposium gebruiken om Heerhugowaard beter voor te bereiden op de klimaatverandering?

Naschrift: Wethouder Valent is daarbij aanwezig geweest. Wij lopen als Heerhugowaard al wel voorop. De samenwerking met het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier is goed.

Niet alleen ligt daar een taak van het college en de raad ook onze inwoners kunnen daaraan een steentje bijdragen. Door b.v.meer groen in de tuin te zetten en niet alles te verstenen.

Het college heeft voldoende ambitie om meer te bouwen in Heerhugowaard. Vanochtend konden we lezen in de krant dat er meer initiatieven hebben gemeld om te bouwen in het Stationsgebied. Dat is positief maar wij lazen recent ook dat bouwplannen te maken hebben met de stikstof problematiek. Hoe zit dat in Heerhugowaard? Krijgen wij ook daarmee te maken?

Naschrift: Dit is een actueel probleem. Wethouder Stam wist nog niet te vertellen wat de stikstof problematiek gaat betekenen voor Heerhugowaard.

Waar de ChristenUnie wel de aandacht voor wil vragen is dat er ook goedkopere woningen moeten worden gebouwd. En dan moet het niet zo zijn als eenmaal een plan door de raad is geweest dat het dan later eenzijdig door de ontwikkelaar wordt veranderd of omdat de kosten toch anders uitwerken.

Dit waren zo enkele dingen waaraan wij de aandacht voor wilden vragen. Er valt nog zoveel meer te zeggen maar dat doen wij nu niet. De ChristenUnie gaat dat de komende tijd doen bij de uitwerking van de verdere plannen die zo hopen wij waardevol zullen zijn voor onze gemeente. Dat onze gemeente mag uitbloeien tot een bloeiende stad met aandacht voor elkaar, wederzijds respect na elkaar toe en waarin het goed wonen is. Alleen als gemeente of komend tot een fusie.

Er zijn veel plannen die de komende tijd uitgewerkt moeten worden en er komt de komende tijd genoeg op ons pad maar dat kunnen wij als raad en college niet alleen. Daar hebben wij de vrijwilligers, de organisaties en onze inwoners bij nodig. Samen bereik je meer.

Maar bovenal kunnen wij niet zonder Gods zegen. En die zegen wensen wij de raad, college, medewerkers en al onze inwoners van harte toe.

Tweede termijn / stemmingen. Tijdens de vergadering waren er 18 moties en was er 1 amendement.
Met het amendement hebben wij ingestemd omdat eenzaamheid niet alleen een probleem is voor ouderen maar dat het iedereen kan overkomen.
De motie van het CDA: de kans voor een nieuwe kans hebben we mee ingediend omdat wij, als ChristenUnie dit ook erg belangrijk vinden.

Hieronder ga ik alle motie’s even opnoemen en vermelden of wij voor of tegen hebben gestemd.
1) Informatievisie tegen
2) Tiny Houses is boven de markt gehouden. Geen stemming over geweest.
3) Groene leges in Heerhugowaard tegen
4) Gezonde scholen voor
5) De vervuiler betaald tegen
6) Pilot container tuintjes voor
7) Dementie vriendelijke gemeente is ingetrokken. Geen stemming over geweest
8) Onderzoek voorzieningen voor
9) Verduurzamen verenigingen voor
10) Verlichting Fabritiuspark voor
11) Klimaatadaptatie parkeerplekken voor
12) Verkeersveiligheid in Heerhugowaard voor
13) Digitale dienstverlening als enige partij was ChristenUnie tegen.
14) Verbeteren veiligheidsgevoel voor
15) Prioriteit doorstroming Oosttangent voor
16) De kans voor een nieuwe kans voor, wij waren mede indiener.
17) Transitievisie warmte voor
18) Goedkope woningen voor

Mocht er behoefte zijn aan meer info dan ben ik uiteraard bereid deze te geven.

Trijntje Johanne Visser
Fractievoorzitter ChristenUnie
trijntjejohanne@gmail.com

« Terug

Reacties op 'Algemene beschouwingen Voorjaarsnota 2019 4 juli 2019'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.