Successen

Wat heeft de ChristenUnie (mede)bereikt in de afgelopen periode dat de ChristenUnie in de gemeenteraad heeft meegedraaid.

Parkeerplaats gratis voor gehandicapte inwoners
Voorheen moest een inwoner de kosten dragen van de keuring, van de kosten van het aanleggen van een parkeerplaats inclusief het plaatsen van het verkeersbord. De ChristenUnie nam het initiatief de kosten door de gemeente te laten dragen.

Versterken van de sociale cohesie oftewel de betrokkenheid
De ChristenUnie organiseerde een conferentie met de kreet “Zo kan het ook”. Dit heeft geresulteerd in een aantal projecten die nu ook draaien, zoals de actief burgerschap, een koffieproject in de Noord en het bewegen voor ouderen.

Geen uitbreiding van bouwlocaties zonder instemming van omwonenden
De ChristenUnie wil geen verdere extra bouwprojecten, tenzij de omwonenden daar een voorstander van zijn. Het project “Kompas op de Noord” is hiervan een goed voorbeeld.

Realisatie van een hospice
De ChristenUnie deed het voorstel tot het realiseren van een hospice. Inmiddels zijn er vier plaatsen gerealiseerd binnen Heerhugowaard.

Duidelijker voorlichting over de procedure rond gemeenteplannen zoals bv een inbreidlocatie
De ChristenUnie heeft aangedrongen op brochures die duidelijker maken hoe bezwaarprocedures lopen.

Het vasthouden van goedlopende buurthuizen
De ChristenUnie heeft zich verzet tegen het opheffen van goedlopende buurthuizen, bv buurthuis “De Boom”.
De buurthuizen worden nu betrokken bij de ontwikkeling van “Ontmoetingsplaatsen”.

Keuzemogelijkheid voor een alleenstaand ouder om zelf de zorg voor haar/zijn jonge kind te dragen
De ChristenUnie heeft het initiatief genomen om ouders de keuzemogelijkheid te geven om zelf voor hun kind te zorgen met behoud van hun uitkering. Onder bepaalde voorwaarden kan de alleenstaand ouder vrijstelling van sollicitatieplicht krijgen.

Bijdragen voor de minima
De ChristenUnie heeft een paar keer het initiatief genomen om inwoners met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm voor de decemberfeestdagen te steunen met een extra bijdrage van € 75,00.

Toegankelijkheid paden en wegen gehandicapten
Inwoners met een handicap horen goede toegang te hebben tot paden en wegen. Op initiatief van de ChristenUnie is er spoed gezet achter een uitvoeringsplan om de doorgaande wegen en paden voor gehandicapten toegankelijk te maken.

Behoud speeltoestellen
De ChristenUnie heeft zich ingezet om een budget beschikbaar te stellen voor onderhoud en vervanging van speeltoestellen.

Het “Kompleks” vaker open
Door een amendement van de ChristenUnie is een budget beschikbaar gesteld voor verruiming openingstijden van het voor café  “Kompleks”. 
Het voor café van het Kompleks was te weinig beschikbaar voor jongeren. Door het extra budget is dit wel mogelijk gemaakt.

Voorziening van € 500.000 voor ondersteunende begeleiding
Door de pakketmaatregelen dreigden sociale ondersteuningsprojecten en de ondersteunende begeleiding voor inwoners te verdwijnen.
De ChristenUnie heeft het initiatief genomen om geld te reserveren voor inwoners die ondersteunende begeleiding nodig hebben. De raad heeft hierop € 500.000 beschikbaar gesteld (bijvoorbeeld, dagopvang besteding).

Rechtvaardiger parkeerbeleid
De ChristenUnie heeft samen met andere fracties aangedrongen op een rechtvaardiger parkeerbeleid, met name in de tarieven die berekend worden in verhouding met de geparkeerde tijd. Het college heeft het onderzoek toegezegd.

Onderzoek realiseren huisartsenpost
De ChristenUnie heeft het college opgeroepen, om te onderhandelen met het management van beide ziekenhuizen en met de huisartsen of men een post kan bemannen waar huisartsenhulp geboden kan worden. De raad heeft deze motie unaniem aangenomen.